Inspeccions Fiscals i procediments tributaris


This post is also available in: Spanish English

Dret Fiscal:

  • Actuacions davant l’Administració.
  • Assistència i representació davant la inspecció tributària.
  • Consultes davant la Direcció General de Tributs.
  • Procediments davant els tribunals econòmic-administratiu
  • Procediments davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

La inspecció de tributs, impostos, és exercida per diferents organismes de l’estat, entre ells:

  • Direccions generals d’Inspecció Financera i Tributària i de Duanes i Impostos Especials.
  • Centre de Gestió i Cooperació Tributària sota la direcció del Ministeri d’Economia i Hisenda.
  • Els respectius òrgans territorials de cada comunitat autònoma en els impostos i tributs gestionats per elles.

Pablo Barba, Advocat.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

inspeccion de hacienda impuestos