Fiscalitat Immobiliària

Dret Immobiliàri

  1. Inversions i desinversions en immobles
  2. Planificació de l’activitat de promoció immobiliària.

Aspectes fiscals que has de tenir en compte si vols invertir en el sector immobiliari

A l’hora d’invertir en actius immobiliaris és fonamental conèixer la fiscalitat Immobiliària de cada un d’ells per no endur-se sorpreses en la declaració de la renda o en els impostos associats a les compravendes d’immobles.

La ubicació territorial, amb diferent tracte fiscal segons la comunitat autònoma i població on estigui ubicada la propietat; estar donat d’alta com a arrendador de locals o les bonificacions de l’empresa familiar, són aspectes a valorar abans de realitzar una inversió patrimonial.

Fiscalitat Immobiliària:

Cal tenir en compte:

IVA: Impost sobre el valor afegit.

ITP: Impost de transmissions patrimonials.

La realització de plusvàlues immobiliàries

una vegada es desinvierta de l’actiu immobiliari tributaran en persona física a un tipus proper al 24%. En el cas de societats, la tributació anirà al tipus de gravamen general de l’impost de societats (28% per a l’exercici 2015 i 25% per al 2016).

Els rendiments derivats de lloguers immobiliaris

obtinguts per persona física tributaran en seu d’IRPF al tipus marginal que correspongui en cada cas (hi ha una bonificació rellevant per a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges). Quant als rendiments immobiliaris derivades del lloguer obtinguts per una empresa, se sotmetran al tipus de gravamen general de l’impost de Societats.

L’impost sobre el patrimoni

és un tribut directe, general i personal que grava les propietats o possessions mundials. És un tribut estatal, establert i regulat per l’Estat, si bé el seu rendiment total, així com certes competències normatives, se cedeix a les comunitats autònomes.

L’impost de successions i donacions

és un tribut que grava l’adquisició de béns i drets per, genèricament parlant, herència o donació. Es tracta també d’un tribut estatal el rendiment dels quals cedeix a les comunitats autònomes, fent-se càrrec les mateixes de la gestió i recaptació, així com d’assumir certes competències normatives.

Pablo Barba, Advocat

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona