Inspeccions Fiscals i procediments tributaris

Dret Fiscal:

Inspeccions Fiscals.

Actuacions davant l’Administració.

Assistència i representació davant la inspecció tributària.

Consultes davant la Direcció General de Tributs.

Procediments davant els tribunals econòmic-administratiu

Procediments davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

La inspecció de tributs, impostos, és exercida per diferents organismes de l’estat, entre ells:

Direccions generals d’Inspecció Financera i Tributària i de Duanes i Impostos Especials.

Centre de Gestió i Cooperació Tributària sota la direcció del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Els respectius òrgans territorials de cada comunitat autònoma en els impostos i tributs gestionats per elles.

Inspeccions Fiscals

Les inspeccions fiscals són realitzades pels inspectors de l’Agència Tributària. Es basen en la integració definitiva de les bases tributàries mitjançant l’anàlisi i avaluació d’aquelles en els seus diferents règims de determinació o estimació i la comprovació de les declaracions i liquidacions per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l’import de les deutes tributaris corresponents.

Actuacions de comprovació i investigació

Les inspeccions fiscals de comprovació i investigació poden tenir caràcter general o parcial.

Tenen caràcter general quan tinguin per objecte la verificació en la seva totalitat de la situació tributària del subjecte passiu o obligat tributari, en relació amb qualsevol de les obligacions i deures formals o de col·laboració que l’afectin dins dels límits determinats per:

La competència de l’òrgan que realitza la inspecció fiscal.

Els exercicis o períodes que volen inspeccionar.

La prescripció del dret administratiu

Si l’obligat, segons indica la llei, demani que una actuació parcial tingui caràcter general.

 

Les actuacions de comprovació i investigació seran parcials quan es refereixin només a un o diversos dels tributs o deures que afecten al subjecte passiu o obligat tribut, o a fets impossibles determinats o quan qualsevol altra manera se circumscrigui al seu objecte a límits més

Termini de resolució de la Inspecció Fiscal

El termini de resolució és de 12 mesos des que s’inicia la fase de comprovació

 

Pablo Barba, Advocat.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

inspeccion de hacienda impuestos inspeccions fiscals